Tomato Pie courtesy of Tomato Pie Cafe

Tomato Pie. Photo courtesy of Tomato Pie Cafe.